Historie školy

Ze školních kronik:

Na schůzi místní školní rady dne 18.1.1910 bylo jednomyslně usneseno přikročiti ku stavbě školy na pozemku získaném od knížete Thuna při silnici Vrbno, Peruc,Černochov a Peruc, Telce. Současně usneseno obnoviti žádost na zřízení školy měšťanské podepsanou též vůkolními obcemi.

Ve schůzi dne 11.4.1910 usneseno vyzvati tři odborníky, aby podali náčrtky a přibližné rozpočty na novou budovu školní. Dle nejlepšího pak dá se vypracovati podrobný plán a rozpočet. Dne 18.7.1910 za nejlepší uznán projekt pana architekta Poláka z Loun.

Ve schůzi místní školní rady dne 29.7.1910 zadáno vypracování definitivního plánu a rozpočtu panu architektovi Polákovi v Lounech za odměnu 2 500.- K k dodání do 15.10.1910.

Ve schůzi místní školní rady dne 2.1.1911 předložené plány a rozpočty zásadně schváleny a zaslány poté ke schválení i k Okresní školní radě v Lounech, jež schválila je výnosem ze dne 25.2.1911 č.142.

Ve schůzi místní školní rady dne 8.3.1911 přijat návrh podmínek stavby školy vypracovaný panem architektem Polákem, dle nichž má stavba býti ukončena koncem července 1912. Stavba zadána panu J. Lőblovi, staviteli v Peruci a dne 24.4.1911 uzavřena s ním smlouva. Týž přijal provedení stavby kromě ústředního topení, jež po předběžných informacích zadáno firmě Jan Štětka Král. Vinohrady. Panu staviteli zadána též stavba studny. Vrchní dozor svěřen panu inženýru Kočárkovi ze Slaného. Kromě toho utvořen dozorčí výbor z místní školní rady.

Slavnost položení základního kamene konána v neděli dne 25. června 1911. O 8. hodině ranní konány služby Boží ve farním chrámu páně, po nichž odebral se slavnostní průvod na staveniště okrášlené prapory. Obřad církevní vykonal a případnou promluvu pronesl veled. p. Josef Opp, místní děkan, kanovník. Po té zapěly školní dítky hymnu rakouských národů a Jeho Veličenstvu provolána všemi shromážděnými „sláva“. Po té ujal se řeči místní učitel Josef Hajšl, v níž vysvětlil účel a důležitost školy národní pro vzdělání vůbec a lidové zvláště. Po jeho řeči zazpívána národní hymna „Kde domov můj“. Pak následovala závěřeční řeč předsedy místní školní rady a starosty obce Josefa Kořínka a klepání na základní kámen, čímž slavnostní akt ukončen.

Základní kámen položen je na pravém pilíři u vchodu. Do něho vložen pamětní spis a celá řada časopisů toho času vycházejících.

Ve schůzi místní školní rady dne 21.2. 1912 usneseno objednati nářadí pro tělocvičnu, prohlédnutí starého školního nábytku a učiniti případné návrhy na obstarání nového, pokud ho bude třeba. Po návrhu pak usneseno poříditi do IV.třídy A i B nové lavice, do všech tříd nové tabule. Starý nábytek pokud jest k potřebě bude opraven a scházející doplněno novým.

Dne 26. srpna 1912 vykonána úřední kolaudace nové školy Okresní školní radou v Lounech s výsledkem velmi příznivým. Vysvěcení budovy konáno dne 8. září 1912 o 2. hodině odpolední.Nejprve konány motlitby ve farním chrámu Páně, načež odebral se průvod do budovy školní, kde obřad vysvěcení vykonal veled. p. vikář Jos. Kubáč, který pronesl případný proslov. Po té vrátil se průvod do chrámu Páně k odpoledním Bohoslužbám, po nichž ponechána budova školní k volnému prohlédnutí hostí i širšího obecenstva.

Školní rok 1912-13 počal dne 17. září 1912. Rok právě započatý byl prvním rokem školním zahájeným v nové budově školní. Schválení účtů za ní a provedení kolaudace stalo se dne 17. ledna 1913. Pan Alois Kočárek i.k.inž. ze Slaného, jenž měl nad stavbou vrchní dohled podal svoji zprávu, jež vyzněla v ten smysl, že stavba provedena přesně dle plánů a v stanovené době.

V souvislosti s výhledem na zvyšující se počet žáků bylo nutno uvažovat o přístavbě školní budovy. Na zdejší škole chybí učebny, kabinety. Za daného stavu nelze počítat se zřizováním odborných pracoven. Po projednání s Odborem školství ONV v Lounech v roce 1976 a 1977 bylo rozhodnuto o přístavbě ZDŠ v Peruci. Půjde o přístavbu montovanou typu Kord, která bude umístěna ve školní zahradě jižně od hlavní budovy, s níž bude spojena spojovací chodbou. Po schválení investičního záměru bylo z iniciativy MNV Peruc zahájeno jednání na vypracování projektového úkolu a celkové dokumentace. V prosinci 1977 došlo k jednání se zástupci Projekčního ústavu v Brně a tento ústav projekci stavby převzal. Zároveň si MNV v Peruci zajistil smluvně, že montáž hrubé stavby provede závod Rudné doly Jeseník. Po vypracování polohopisného plánu a po vyjádření školy a MNV Peruc vypracoval Projekční ústav v Brně celkový projektový úkol a přislíbil dokončit v březnu 1979 celkovou dokumentaci, aby přístavbu bylo možno zahájit na jaře 1979. Přístavba bude provedena v akci „Z“.

Vedoucím stavby byl pověřen pan B. Šmigura z Peruce.

Svému účelu by přístavba měla sloužit od 1. září 1980. V nově vybudovaném objektu kromě jiných místností bude 6 tříd a 4 kabinety.

Plánovaná přístavba školy byla přesunuta až na rok 1981, přestože MNV v Peruci podnikl řadu kroků, aby plánovaná přístavba s vypracovanou dokumentací byla započata v původním termínu.

Dne 17.3.1980 se objevily ve škole první traktory a nákladní auta STS Slaný, které začaly navážet písek na plánovanou přístavbu školy. V posledním týdnu března pak přijel buldozer JZD Peruc a začal s úpravami terénu. Musely být vytrhány stromy na místě staveniště i v jeho okolí. Se zahájením prací na přístavbě školy souviselo i objednání žákovských stolků a židlí pro budovu 1. stupně, ve které by mělo být zahájeno vyučování k 1.9.1982. Během měsíce června 1980 se pracovalo na přístavbě školy. Byly vybetonovány její základy. S žáky se ve volných odpolednech čistily základy, o sobotách a nedělích pak se prováděla betonáž. Práce šla rychle kupředu, a tak již koncem června byla dokončena polovina základů. Nadzemní části základů dodělávala pak stavební četa JZD Peruc. Zbytek betonáže, tj. vybudování do rovné plochy by mělo být provedeno též brigádnicky na podzim 1980.

V oblasti materiální kladla značné nároky přístavba pavilonu 1. stupně. Během měsíce října 1980 pokračovaly práce tak, aby mohly být vybetonovány patky pro uchycení nosné konstrukce a zbytek obvodu základů ještě před zámrazem. Práce prováděla stavební četa JZD Peruc. V jarním období 1981 byl navážen další materiál a části nosné konstrukce. Místní národní výbor v Peruci musel vynaložit velké úsilí, aby mohla být realizována další etapa stavby – sestavení nosné ocelové konstrukce budovy, která musela být ukončena ještě před příchodem zimy. Tato ocelová konstrukce byla sestavena v podzimních měsících dodavatelským podnikem RD Jeseník. Vzhledem k mrazivému počasí už nedošlo k betonáži střechy a stropů. Tyto práce byly provedeny brigádnicky a částečně stavební četou JZD Peruc až v jarním období 1982. Postupně byl též objednáván nábytek a vybavení do nového pavilonu. První pro novou výstavbu byly dodány žákovské židle a lavice objednané už v roce 1980. Během školního roku 1982-1983 byly dodány poslední zásilky nábytku. MNV Peruc prováděl prostřednictvím RD Jeseník vnitřní opláštění budovy, stavební četa pak budovala příčky. Betonáž přízemí byla provedena brigádnicky. Pokračovaly též práce na vodo a elektroinstalaci, na kanalizační přípojce atd. Opozdily se však práce topenářské (napojení nové budovy a generální oprava kotelny). Původně stanovený termín předání do užívání 1.9.1983 nebude dodržen. Objednáno bylo též umělecké dílo do vstupní haly – obraz Českého středohoří od malíře V. Jíry z Loun.

Na konci školního roku 1983-1984 byl veškerý nábytek do nového pavilonu svezen do školní tělocvičny a zde za pomoci MNV Peruc smontován. Během hlavních prázdnin za pomoci brigádníků z řad rodičů bylo vše stěhováno do tříd a zde byla montáž dokončována rodiči, učiteli i žáky. O hlavních prázdninách pokračovaly práce zdárně vpřed. Budova byla dokončena, dodělávaly se úpravy okolního terénu a generální oprava kotelny. Učitelé nastoupili do školy v srpnu 1984 o týden dříve z dovolené a provedli dokončovací práce – přestěhování učitelské a žákovské knihovny, zařízení žákovské kuchyně, klubovny, šaten, školní družiny, skladu učebnic, sborovny, ředitelny a ostatních místností. Všechny práce byly ukončeny v pátek 31. srpna 1984 a vše připraveno k slavnostnímu otevření nového pavilonu. Zahájení školního roku 1984 – 1985 bylo zvláště slavnostní, protože dnem 2. září 1984 byl uveden nový pavilon 1. stupně do provozu. Jsou v něm 4 učebny, 2 třídy školní družiny, žákovská a učitelská knihovna, sborovna, 4 kabinety, 2 sklady, ředitelna, místnost pro výchovného poradce, žákovská kuchyně a šatna provozních zaměstnanců. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili nejvyšší představitelé ONV a OV KSČ Louny a četní hosté. V 8 hodin se shromáždili všichni žáci, učitelé, hosté a perucká veřejnost na nádvoří před novým pavilonem. Ke shromážděným promluvil předseda MNV Peruc pan Václav Křepčík a předseda ONV Louny pan O.Dlask. Za žáky přednesla krátký projev žákyně Olga Nováková ze 3. třídy. Poté byla přestřižena páska a všichni přítomní si prohlédli nový pavilon. Zajímali se především o zařízení školní družiny, žákovské kuchyně, líbily se též jednotlivé učebny. Jejich uznání bylo zadostiučiněním pro naši celoroční a prázdninovou práci, kdy pracovní nadšení přešlo na celý kolektiv pracovníků a žáků školy.

V jarním období roku 1985 byly provedeny veškeré terénní úpravy školního pozemku, v celém areálu školy byly vysázeny okrasné kvetoucí i stálezelené keře a 30 jabloní.

Na jaře roku 1990 byly ze západního pozemku školy přesazeny ovocné stromy na východní stanoviště, neboť se připravovala stavební plocha pro vybudování nové tělocvičny. Na východním pozemku školy bylo během hlavních prázdnin v roce 1990 u staré tělocvičny vybudováno asfaltové hřiště na volejbal.

Před zimním obdobím byla provedena skrývka zeminy na bývalé školní zahradě a byly zde vybudovány betonové základy pracovníky ZD Peruc pro stavbu nové tělocvičny. Zároveň byla v tomto prostoru zlikvidována odpadní jímka a odpad napojen na místní kanalizaci. Montáž nové tělocvičny typu Kord započali pracovníci firmy RD Jeseník 5.6.1991. Na začátku zimy 1991 byla provedena betonáž střechy tělocvičny. Ostatní práce byly pozastaveny pro nedostatek finančních prostředků. V lednu 1994 částečně pokročily práce na přístavbě – byly instalovány na budově hromosvody a v měsíci únoru byla provedena dostavba střechy a její izolace. V měsíci září 1995 byla zahájena dostavba nové školní tělocvičny firmou Lunastav Louny,která měla být dokončena počátkem roku 1996. Koncem ledna 1997 byla napojena nová tělocvična na ústřední vytápění a koncem května 1997 byla provedena její kolaudace, při které byly objeveny drobné závady a dán požadavek k jejich odstranění. Nová tělocvična byla předána škole k užívání 1. září 1997, avšak bez jakéhokoliv vnitřního vybavení – velmi nízký finanční rozpočet Obce Peruc neumožnil jeho nakoupení. Některé přenosné nářadí do nově otevřené tělocvičny bylo zakoupeno z finančních prostředků dotovaných MŠMT ČR – švédské lavičky, tělocvičné kozy, cvičná kladinka, švédské bedny, gymnastické koberce, dopadové žíněnky, kompletní halové doskočiště pro skok vysoký a různé druhy míčů.

Současná Základní škola Peruc má k dispozici dvě školní budovy, dvě tělocvičny, školní asfaltové hřiště a školní zahradu.

V historické budově školy jsou umístěny učebny pro žáky 6. – 9. třídy, žákovská dílna a školní kuchyně s jídelnou. V přistavěném pavilonu se nachází učebny pro 1. – 5. třídu, školní družina, odborné pracovny, sborovna a ředitelna školy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *